Physicians of children’s x-ray ОN Clinic Nikolaev

Address: Nikolaev, Bolshaya Morskaya st., 74/3

Pediatric department in Nikolaev
We accept: Specify
Make an appointment: 0 800 30 77 33 24 hours.
  • On map
  • Aeropanorama